Znajdziecie tu Państwo w pytaniach i odpowiedziach wszystkie najważniejsze informacje o sposobach uzyskania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego w PLTB (Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego).
 

Jak zostać terapeutą behawioralnym?

Istnieje

6 ścieżek formalnych

prowadzących do uzyskania tytułu. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

dla terapeutów zatrudnionych w ośrodku behawioralnym (dostępna wyłącznie dla czynnych zawodowo terapeutów, zatrudnionych w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo w ośrodku behawioralnym lub współpracującym)
 • ukończenie kursu bazowego oraz co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych, bądź studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania,

 • odbycie minimum 50 godzin (zegarowych) praktyk w dwóch ośrodkach współpracujących (innych niż miejsce zatrudnienia), z których przynajmniej 50% (tj. 25 godzin zegarowych) musi być zrealizowanych w sposób ciągły (min. 5 dni pod rząd),

 • 2 lata pracy, obejmującej co najmniej 50 godzin superwizji, pod superwizją osoby posiadającej aktualną Licencję Superwizora,

 • zaświadczenie dyrektora ośrodka, potwierdzające zatrudnienie w trakcie realizowania ścieżki.

Ścieżka 2

dla osób rozpoczynających nabywanie kompetencji
 • ukończenie kursu bazowego

 • ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,

 • odbycie minimum 120 godzin (zegarowych) praktyk w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej jednej praktyki trwającej w sposób ciągły minimum 5 dni (tj. min. 20 godzin zegarowych),

 • praca pod superwizją osoby posiadającej aktualną Licencję Superwizora (obejmującej co najmniej 50 godzin superwizji)

Ścieżka 3

dla studentów pyschologii UJ
 • Ukończenie kursów "Analiza zachowania" i Stosowana analiza zachowania" (dawniej: "Wprowadzenie do psychologii behawioralnej" i "Terapia behawioralna: teoria i praktyka") w ramach studiów magisterskich z psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,

 • odbycie minimum 100 godzin (zegarowych) praktyk w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch praktyk trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każda (tj. min. 20 godzin zegarowych każda),

 • praca pod superwizją (co najmniej 50 godzin zegarowych superwizji).

Ścieżka 4

dla absolwentów SAZ/SWPS
 • ukończenie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania”,

 • odbycie minimum 80 godzin (zegarowych) praktyk w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch praktyk trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każda (tj. min. 20 godzin zegarowych każda),

 • praca pod superwizją osoby posiadającej aktualną Licencję Superwizora (co najmniej 50 godzin superwizji)

Ścieżka 5

dla absolwentów innych studiów
 • ukończenie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej studiów II stopnia na Wydziale Psychologii (także jako kierunku w ramach studiów jednolitych magisterskich): "Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania",

 • ukończenie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, na kierunku Psychologia modułu "Zastosowania terapii behawioralnej w edukacji dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju - wprowadzenie",

 • ukończenie innych studiów kierunkowych z modułem tematycznym z zakresu SAZ, realizowane w minimalnym wymiarze 60 jednostek dydaktycznych, po przedstawieniu programu studiów do indywidualnego rozpatrzenia przez Kapitułę PLTB,

 • ukończenie co najmniej 5 kursów specjalizacyjnych,

 • odbycie minimum 100 godzin (zegarowych) praktyk w ośrodkach współpracujących, w tym co najmniej dwóch praktych trwających w sposób ciągły minimum 5 dni pod rząd każda (tj. min. 20 godzin zegarowych każdy staż licencyjny)

 • praca pod superwizją osoby znajdującej się na Liście Superwizorów Behawioralnych (co najmniej 50 godzin zegarowych superwizji).

Ścieżka 6

dla absolwentów SAZ/SWPS
 • uzyskanie certyfikatu BACB

 
 

Jak zostać superwizorem behawioralnym?

Istnieją 

3 ścieżki formalne

prowadzące do uzyskania tytułu superwizora behawioralnego. Poniżej w tabeli przedstawiono wymagania dla każdej z nich.

Ścieżka 1

uznanie kwalifikacji
 • Udokumentowanie co najmniej 3 lat pełnienia funkcji superwizora,

 • Przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów, potwierdzających wysokie kwalifikacje do pełnienia funkcji superwizora,

 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.

Ścieżka 2

dla osób posiadających tytuł BACB
 • uzyskanie tytułu BACB,

 • odbycie minimum 100 godzin (zegarowych) praktyk superwizyjnych polegających na czynnym uczestnictwie w superwizji realizowanej przez dowolną osobę posiadającą aktualną Licencję Superwizora,

 • poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5.

Ścieżka 3

ogólnodostępna
 • posiadanie tytułu terapeuta behawioralny od co najmniej 10 lat,

 • przedstawienie dwóch wyników ewaluacji z praktycznych  umiejętności terapeutycznych z wynikiem co najmniej 4,5

 • poddanie się rozszerzonej ewaluacji dla superwizorów (po zakończeniu stażu superwizorskiego) i uzyskanie w niej noty co najmniej 4,5,

 • przedstawienie rekomendacji co najmniej dwóch podmiotów współpracujących z daną osobą, potwierdzających jej bardzo wysokie kompetencje terapeutyczne,

 • przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i rozwój zawodowy (dyplomów, świadectw, potwierdzeń udziału w stażach, dorobku badawczego bądź wydawniczego, etc.)